våtmarker
Foto: David Åhlén

Våtmarker är på modet igen, efter att markägare och samhället under de senaste århundradena lagt ner mycket möda och pengar på att dika ut och lägga igen. Samhället har insett att våtmarker är viktiga inte bara för de organismer som lever i dem utan också för oss människor. Våtmarker ses i dag som en lösning på allehanda miljöproblem; för minskad näringsavrinning till våra hav, för vattenförsörjningen, för biologisk mångfald, för arbetet att anpassa samhället till ett nytt klimat och en del annat. MEN, är det verkligen möjligt att utforma våtmarker som lever upp till alla förväntningar? Hur gör man för att uppnå största möjliga nytta med dessa områden som beskrivs som fågelparadis, men också som sumphål och mygghelveten?

Den här konferensen syftar till att sammanföra forskare, rådgivare och beslutsfattare till en diskussion om mål och medel kring restaurering och nyanläggning av våtmarker. Programmet har en bred ansats, med föredrag från såväl hydrologiska, biogeokemisk, ekologiska som samhällsvetenskapliga perspektiv.

På grund av pandemin kommer konferensen att genomföras dels på vanligt sätt, i en föreläsningssal, och dels digitalt genom Zoom. Platserna i föreläsningssalen är begränsade, och i första hand reserverade för föreläsarna, men det kommer att finnas en del platser för åhörare.

Anmälan sker till peter.hamback@su.se senast 15 oktober. Ange om du medverkar digitalt eller om du hellre är på plats (först till kvarn gäller). Om du vill vara på plats så ange även eventuella dietkrav.

Välkomna
Peter Hambäck, Jerker Jarsjö och Gustaf Hugelius

 


Preliminärt program

(Preliminärt program för utskrift finns längst ner på sidan)

8.30 | Morgonkaffe
8.50 | Introducerande ord
9.00 | Historisk perspektiv på våtmarker – Annika Strandin Pers (SU, Kulturgeografi)
9.30 | Våtmarkers funktionalitet som del i landskapets hydrologi – Gia Destouni (SU)
9.55 | Ekohydrologi i Vattholma våtmarkslandskap – Jerker Jarsjö och Imenne Åhlén (SU)
10.20  Bensträckare
10.25 | Dränering och dikning i skogslandskapet, kartering av diken i tid och rum – Anneli Ågren (SLU)
10.50 | Hur påverkar våtmarker torkresistens i svensk skogsmark, en analys från sommaren 2018 – Anders Ahlström (LU)
11.15 | Arktiska våtmarker, utbredning, sårbarhet och hållbart mänskligt bruk – Gustaf Hugelius
11.40–12.40 Lunch (beställda mackor)
12.40 | TBD – Naturvårdsverket
13.10 | Småkryp i våtmarker – Peter Hambäck och David Åhlén (SU)
13.30 | Bird, amphibian and fish communities in created biodiversity wetlands – Tomas Pärt och Ineta Kacergyte (SLU)  
13.55 | Stickmyggor och våtmarker – Anders Lindström (SVA)
14.20 | Anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet – verklig eller inbillad multifunktionalitet? – John Strand (Hushållningssällskapet)
14.45 Kaffe
15.00 | Våtmarker – en film – Johan Heurgren (Heurgren Filmproduktion AB)
15.20 | Våtmark utan tillstånd i Hållvik – Jonathan Alm och Rasmus Thunell (Utvecklingscentrum för Vatten, Campus Roslagen)
15.45 | Ett modell-verktyg för utvärdering och planering av våtmarkrestaurering – Thomas Gumbricht (Karttur AB)
16.10 | Implementation of wetlands in Sweden: the role of wetland advisors and financial system – Malgorzata Blicharska (UU)
16.35 | Barriärer, möjligheter och strategier för restaurering av multifunktionella våtmarker ur ett styrnings- och förvaltningsperspektiv – Lucas Dawson (SLU)
17.00 | Sammanfattning – Michael Löfroth (Regeringskansliet)
17.20 | Slut