Östersjön sett både över och under vattenytan.

Under många år har man arbetat för att minska läckaget av näringsämnen till Östersjön. Insatserna har gett resultat och tillförseln har minskat kontinuerligt sedan mitten på 1980-talet, dock med stora regionala skillnader. Men Östersjöns miljötillstånd har blivit radikalt sämre sedan de första observationerna gjordes kring förra sekelskiftet och i Östersjöns öppna centrala delar syns idag tyvärr få tecken på förbättring. Utbredningen av syrefria bottnar är fortsatt väldigt stor och blomningar av cyanobakterier vanliga. Men i vissa havsområden är situationen betydligt hoppfullare, till exempel längs danska kusten, i Kattegatt och Stockholms innerskärgård. 

Många faktorer styr utvecklingen

Exakt hur miljötillståndet i Östersjön kommer att utvecklas i framtiden beror på en rad faktorer som är svåra att förutse. Det är flera komplicerade samband mellan hur kväve och fosfor styr algproduktion, hur algproduktionen bidrar till syrebrist och hur syrebrist påverkar kretsloppet av näringsämnen. Dessutom sker stora variationer i Östersjöns cirkulation och skiktning på grund av skillnader i väder mellan åren som gör det svårt att identifiera trender från observationer och påverka till exempel utbredningen av syrebrist under många år.

Klimatförändringarna påverkar

De långsamma processerna kommer också att påverkas av klimatförändringarna. Klimatmodellerna visar att temperaturen kommer att öka med 2–3 °C till år 2100 jämfört med slutet av 1900-talet. Temperaturökningen kommer snabba på många biokemiska processer, såsom nedbrytning av organiskt material, en process som kräver syre och kan leda till snabbare syrebrist. Vidare finns det en tendens till att salthalten kommer att minska på grund av mer avrinning av vatten från land på grund av förväntat ökad nederbörd, men här är resultaten mycket osäkra. En ökad avrinning bör också leda till större tillförsel av näringsämnen via vattendragen. Resultaten från modelleringarna visar dock tydligt att åtgärder för att minska tillförseln av kväve och fosfor kommer att ge en positiv utveckling av Östersjöns vattenkvalitet även i ett förändrat klimat.

Läs mer genom att ladda ner filen här nedanför!