Calm sea surface at sunset.
Foto: Vera Shoultz

Centrum för kustekosystem- och klimatforskning (CoastClim) heter den nya mångvetenskapliga satsningen. Den sammanför för första gången i Östersjöområdet expertis i marinekologi, biogeokemi och atmosfärsforskning för att få mer integrerad kunskap om hur olika processer i havet och Östersjöns kustmiljöer  samverkar med processerna i atmosfären och vad det betyder för klimatet.

– Vi vet att havens förmåga att lagra värme spelar en viktig roll för klimatet. Mer än 90 procent av värmen associerad med klimatförändringen har absorberats av världshaven. Vad vi däremot ännu inte vet är hurdan påverkan Östersjön har på klimatet, säger professor i Östersjöforskning Alf Norkko.

För att få en klarare bild av kopplingarna mellan havet och atmosfären kommer forskarna att kombinera fältmätningar i vattnet, bottensedimentet, luften och i olika typer av habitat.

– Ett friskt hav fungerar som en kolsänka som binder kol och bidrar till en god kolbalans i ekosystemet, medan ett övergött hav som värms upp i stället blir en kolkälla som avger koldioxid och metan till atmosfären och därmed ytterligare förstärker den globala uppvärmningen.

Till vilken av dessa kategorier Östersjön hör, kolsänka eller kolkälla, ska det nya enheten ta reda på. 

Baltic bridge 2.0.

CoastClim bygger vidare på Helsingfors och Stockholms universitets strategiska samarbete inom Östersjöforskning, Baltic Bridge, som grundades 2017. 

– När vi inledde vårt samarbete var ett av våra mål att förena Stockholms universitets Östersjöcentrums matematiska modellerings-expertis med den marina artkännedom och kunskap om ekologiska processer som Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors universitet är känd för, berättar Norkko som även är gästprofessor vid Östersjöcentrum i Stockholm.

Nu förstärks samarbetet med atmosfärsforskare från bägge universitet. Från Helsingfors deltar forskare från Centret för atmosfärvetenskaper INAR under ledning av akademiker Markku Kulmala.

– Inom ramen för detta samarbete kan vi på ett unikt sätt kombinera kustforskning, mångsidig marinbiologi, långa tidsserier samt atmosfärvetenskap. Det öppnar helt nya möjligheter för vetenskapliga genombrott, säger akademiker Markku Kulmala.

Från Stockholms universitet deltar Östersjöcentrum och Bolincentret för klimatforskning. Den svenska ansatsen i samarbetet koordineras av professor Christoph Humborg som är vetenskaplig ledare vid Östersjöcentrum och gästprofessor vid Tvärminne Zoologiska Station.

– Nyckelhabitat som sjögräs och algbälten i kustzonen kan spela en viktig roll i klimatarbetet eftersom de är effektiva kolsänkor. Men vi behöver fortfarande lära oss mer om dessa värdefulla ekosystem, vilket vi får en unik möjlighet att göra genom det här tvärvetenskapliga samarbetet, säger Christoph Humborg, professor i biogeokemi vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Satsningen förstärks ytterligare tack vare finansiering för sex doktorander från Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse och Onni Talaan Säätiö. Doktoranderna inleder sina projekt i september.

– Klimatet och klimatförändringarna känner varken nations- eller vetenskapsgränser. Genom att fortsätta förena vår expertis kan vi bidra till exaktare klimatmodeller som kan användas för att skydda havets mångfald och bekämpa klimatförändringen, hoppas Norkko.
 

Läs mer:

Alf Norkko i intervju om Östersjöns roll som kolsänka eller kolkälla.

Text och foto: Vera Shoultz, Helsingfors Universitet