Gödselhantering

Gödselhantering för mindre övergödning av Östersjön

Bättre gödselhantering
- för att minska jordbrukets påverkan på våra vatten

Gårdar i Östersjöländerna med nöt, svin och fjäderfän producerar enorma mängder stallgödsel varje år. Eftersom stallgödsel är tungt och dyrt att transportera så används ibland för stora mängder som gödsel på åkermarker nära djurgårdarna. En del av den överflödiga näringen, som inte tas upp av växterna, hamnar till slut i Östersjön. Vilka konsekvenser får det för havsmiljön? Kan bättre gödselhantering minska övergödningen i havet? Och vilken roll spelar den ökande köttkonsumtionen i Europa?

Ska underlätta beslutsprocesser
Det här projektet kommer att undersöka hur olika scenarier för stallgödselhantering påverkar Östersjöns miljö och kan utgöra ett användbart underlag för beslutsfattare. Förbättrad gödselhantering kan minska förlusterna av näringsämnen och därmed belastningen på havet.

Målen är att 

  • Kvantifiera och kartlägga produktionen av stallgödsel, i förhållande till användning av handelsgödsel och grödornas behov av näringsämnen i Östersjöns avrinningsområde.
  • Identifiera hotspots, dvs. regioner med stora överskott av kväve eller fosfor, där det finns potential för läckage till vattendrag och hav.
  • Utvärdera effekten och effektiviteten av internationella, nationella och regionala policys i samarbete med BONUS projektet Go4Baltic. En enkätundersökning riktad till lantbrukare kommer att ge information om nuvarande hantering av näringsämnen och hur olika typer av policys påverkar lantbrukares agerande.
  • Undersöka potentialen att minska näringsbelastningen och hur det påverkar Östersjön.

Konstruktivt möte med experter runt Östersjön om gödselhantering för att minska övergödningen

Konstruktivt möte med experter runt Östersjön

Jordbrukets näringsläckage är en stor och svårhanterlig bidragare till Östersjöns övergödning. Under ett arbetsmöte diskuterade en grupp forskare och miljöhandläggare från länderna kring Östersjön hur situationen ser ut och vilka åtgärder som hittills vidtagits.

Baltic Eye, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Mejl: balticeye.ostersjocentrum@su.se
Twitter: @thebalticeye

Adress
Stockholms universitets
Östersjöcentrum
106 91 Stockholm

Projektet leds av: