Svenska glaciärer

I Sverige finns det drygt 250 glaciärer som täcker en yta på ca 250 km2. Antalet förändras med tiden eftersom glaciärerna anpassar sig till rådande klimat och klimatet förändras. En glaciär som tunnas ut kan delas upp i flera små glaciärer, eller smälta bort helt. Glaciärers storleksförändringar rapporteras till en internationell sammanslutning som heter World Glacier Monitoring Service och Sverige bidrar med data från ca 20 glaciärer, samtliga i Norrbottensfjällen. Rapporteringen sker från Stockholms universitet och det är också i huvudsak därifrån som övervakningen planeras och utförs. Data tillgängliggörs sedan med lite olika frekvens beroende på vilken typ av data som avses. Det finns även andra aktörer än Stockholms universitet och förhoppningen med detta projekt är att knyta samman olika dataset och göra dem tillgängliga för forskning och för en intresserad allmänhet. Den nuvarande sammanställningen omfattar ca 170 glaciärer. Bildmaterial, mätdata och referenser presenteras. Uppgifterna om glaciärernas ytstorlek kommer från Lantmäteriets databas för fjällkartan och baseras främst på data från 2008, men i vissa fall är uppgifterna äldre än så.

Referenserna i databasen är i huvudsak baserad på forskningsrapporter, men några populärvetenskapliga arbeten har också tagits med där de på ett väsentligt sätt bidrar med information om specifika platser. Det kan röra sig om bilder, kartor, eller texter.

Om någon felaktighet smugit sig in någonstans eller om ni har kompletterande uppgifter så ber jag er kontakta mig på följande e-postadress: .